• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/mayatekbilisim
 • Türkiye Muhasebe Standartları ve NEBİM - 21/05/2012
 • Türkiye Muhasebe Standartları ve Nebim,

  Yazdır e-Posta

  Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK); çağdaş dünya uygulamalarına uyum sağlamak amacı ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.
  Anonim ve Limited şirketlerin, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu muhasebe kayıtlarını oluşturmaları, finansal raporlara yansıtılmasını sağlamaları, muhasebelerini ve defterlerini bu standartlar doğrultusunda tutmaları gerekmektedir.
  Standartların açıklamaları ile bu standartlara uyum sağlamak üzere Nebim yazılımlarında yapılmakta olan geliştirmeler aşağıda yer almaktadır.

  TFRS 9 - FİNANSAL ARAÇLAR - TMS 39

  TMS 39 - Finansal araçlar muhasebeleştirme ve ölçme standardı uyarınca tüm Finansal varlıklar ve Finansal borçlar ilk muhasebeleştirmeden sonra etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyeti ile gösterilmelidir.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  VUK kanunu ile TFRS uygulamalarında öngörülen reeskont uygulamalarındaki farklılıkları dikkate alarak her iki şekilde reeskont hesaplanması.

  TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

  Tam Finansal Tablo Seti; aşağıdaki raporları kapsar:
  Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
  Kapsamlı Gelir Tablosu (Finansal Performans Tablosu)
  Nakit Akım Tablosu
  Öz Sermaye Değişim Tablosu
  Notlar
  Önemli muhasebe politikaları
  Diğer açıklayıcı notlar

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Bilançonun (Finansal Durum Tablosu) Tek düzen hesap planı, 2 sayılı tebliğe uygun olarak, TFRS standartlarına uyumlu ve açılacak yeni hesapları ve düzeltmeleri de kapsayacak şekilde raporlanması.
  Kapsamlı Gelir Tablosunun (Finansal Performans Tablosu) Vergi Usul Kanunundaki değerlemeler ve TFRS standartlarına uygun olarak yapılan kayıtlar dikkate alınarak vergi matrahının tespiti ile ilgili farklar ve mali kara dönüşüm tablosunun raporlanması.

  TMS 7 - NAKİT AKIŞ TABLOSU

  Bu standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem boyunca elde edilen nakit giriş ve çıkışlarını sınıflandıran nakit akış tablosunun düzenlenmesi ile bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki değişikliklere ilişkin bilgi sağlamaktır.
  İşletmeler bu standarda göre Nakit Akış Tablosu hazırlamalı ve finansal tabloların hazırlandığı her dönem için finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak sunmalıdır.
  İşletmeler, nakit akışı tablosunda, döneme ilişkin nakit akışlarını, işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırarak kendi yapılarına uygun bir şekilde sunarlar.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Nakit Akışı Tablosunun TMS 7 standardında öngörülen kriterlere uygun olarak raporlanması

  TMS 2 - STOKLAR

  Olağan işletme faaliyetlerinde satış amaçlı elde tutulan bu tür bir satış için üretim sürecinde olan veya üretim sürecinde veya hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında tüketilecek malzeme veya tedarik şeklinde olan varlıklardır.
  Stoklar VUK'dan farklı olarak aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir.

  MALİYET FİYATI İLE DEĞERLEME

  Satın alma, dönüştürme ve mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetler;
  Alış fiyatı, gümrük ve diğer vergiler, nakliye, yükleme boşaltma, dolaylı üretim maliyetlerinin tahsisi, eksi iskonto ve diğer indirimler;
  Dahil edilmeyen kalemler;
  Yabancı para ile alınmış ve fatura tarihinde ilgili kurla kaydedilmiş stoklarda kur değişiminden farklar;
  Vadeli Ödeme koşulu ile alınmış stoklardaki vade farkından kaynaklanan faiz maliyetleri.

  NET GERÇEKLEŞEBİLİR DEĞER İLE DEĞERLEME

  Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlama ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış giderleri toplamının düşülmesi ile elde edilecek tutardır.
  Standarda göre stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlendirilir.

  ÜRETİMDE STOK MALİYETİ

  Dönüştürme maliyeti; hammaddenin üretime alınmasından başlayıp satışa sunulabilecek mamul durumuna gelmesine kadar uzanan süreçte yapılan, üretilen mamullerle direkt bağlantısı kurulabilen tüm direkt işçilik giderleri ile katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderleridir.
  TMS 23 Borçlanma maliyetleri standardına göre işletme stoklarını vadeli ödeme koşulu ile almış ise, satın alma anlaşması, peşin alım fiyatı ile vadeli fiyat arasında bir fark olan finansman unsurunu içerdiği takdirde bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Peşin alım bedeli ile vadeli alım bedeli arasındaki farkların hesaplanması, ertelenmiş vade farkı hesabında muhasebeleştirilmesi ve her dönemde muhasebeye atılacak kayıtların oluşturulması.
  Stoklarla ilgili değer düşüklüğü, net gerçekleşebilir değerle ilgili raporların alınması.

  TMS 16 - MADDİ DURAN VARLIKLAR ve TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

  İşletmeler duran varlıklarını elde etme maliyeti ile değerlendirirler, ancak sonraki yıllarda duran varlıklarını yeniden değerlendirebilirler, amortismana tabi tutarı, standartta öngörüldüğü gibi değişik yöntemlerle tespit edebilirler ve amortisman sürelerini Vergi Usul Kanundan farklı olarak uygulayabilirler.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Değişik parametreler kullanılarak gerek Vergi Usul Kanunu ve gerekse de TFRS standartlarına uygun 2 ayrı sabit kıymet ve amortisman listelerinin alınması ile, farkların raporlanması

  TMS 18 - HASILAT

  Hasılat alınan veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.
  Vadeli satış, peşin fiyatına vade farkı olarak eklenecekse, fark vade farkı gelirleri hesabına kaydedilir.
  Peşin fiyatına vadeli satış yapıldığında emsal faiz oranı uygulanarak, bileşik faiz formülü ile peşin değer hesaplanarak bulunan faiz satış bedelinden tenzil edilir ve vade farkı gelirleri hesabına kaydedilir.
  Vadeli satışlar normal satış koşullarını taşıyorsa bu işlemler finansman niteliğini taşımaz ve satış tutarından vade farkı ayrılmaz.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Peşin satış bedeli ile vadeli satış bedeli arasındaki farkların hesaplanması, faiz gelirleri hesabında muhasebeleştirilmesi ve her dönemde muhasebeye atılacak kayıtların oluşturulması.

  TMS 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

  Bu standardın amacı çalışanlara sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesi ve açıklamasına ilişkin hususları belirlemektir. Buna göre bir işletme:
  Sunmuş oldukları hizmetler karşılığında, gelecekte çalışanlara sağlayacağı faydalara ilişkin borç kaydı yapmalıdır. Personele Alacak kaydı yapılır.
  Çalışanlara sağlanan faydalar karşılığında çalışanların sunmuş olduğu hizmetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik faydanın işletme tarafından kullanılması durumunda, gider kaydı yapılmalıdır.

  ÇALIŞANLARA İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR
  Hizmet sundukları dönemin sonundan 12 ay içinde ödeme günü gelecek emekli maaşı, hayat sigortası, sağlık yardımı v.s.

  ÇALIŞANLARA İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA SAĞLANAN UZUN VADELİ FAYDALAR
  Çalışanlara hizmet sundukları dönemin sonundan itibaren 12 ay içinde tamamı ödenmeyen faydalardır.
  Uzun vadeli işten ayrılmalar, seyahat, jübile, uzun süreli hizmet verme faydaları tamamı ödenmeyen kar paylaşımı, ikramiye, ertelenmiş ödemeler.

  KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI
  Tüm personel için birikmiş toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü hesaplanır.
  Her bir personel için hesaplanan Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü, emekliliklerine kalan gün sayısı ve faiz oranı dikkate alınarak İskontolanmış Kıdem Tazminatı yükümlülüğü hesaplanır.
  Bir sonraki yıl aynı hesaplama yapılarak, İskontolanmış Kıdem Tazminatı yükümlülüğü farkları o yılın Genel Yönetim Giderlerine borç ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları hesabına alacak kaydedilir.

  NEBİM YAZILIMLARINDAKİ GELİŞTİRME

  Her yıl Kıdem Tazminatı yükümlülüğü farkları ile ilgili raporların oluşturulması

  Nebim; kanunun her safhasını takip etmekte, uygulama ile ilgili çeşitli seviyelerde uzman kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktadır. Kanunun uygulamaya geçmesi ve sonrasında müşterilerinin geçiş ve devirlerini en iyi biçimde sağlayacak altyapıyı hazırlamaktadır. Bu kapsamda yeni çıkacak yönetmelik ve talimatlara yönelik yeni düzenlemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

   

  Duyuru Arşivi

 • Nebim, Çözüm Ortakları Zirvesi 2017'yi Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim V3 ERP'nin Ekim 2016 Versiyonu Yayınlandı (Nebim V3 Ver.16.10.1)
 • Nebim, 250 Kişinin Katıldığı Çözüm Ortakları Zirvesi 2016'yı Antalya'da Gerçekleştirdi
 • Nebim Ankara'da Müşterileri ile Buluştu, 9 Şubat 2016
 • KIDEX EXPO Anne Çocuk Gereçleri ve Oyuncak Fuarında Nebim Çözümlerimizi Tanıttık...
 • Nebim V3 ERP'nin Nisan 2015 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu (Nebim V3 Ver.15.4.1)
 • Nebim V3 ERP’nin Ekim 2014 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu
 • Missha Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti
 • Nebim V3, Nisan 2014 Versiyonu ve E-Defter Uygulaması ile Gelişmeye Devam Ediyor (Ver.14.4.1)
 • Braganza Home Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim İle Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Mine Mağazaları Nebim Çözümlerini Mayatek Bilişim ile Projelendirmeyi Tercih Etti...
 • Nebim V3 Ver 13.10.1 Versiyonu Çıktı.
 • E-Fatura'ya hazır mısınız ?
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Hizmetinizde,1 Nisan 2013
 • Nebimin Yeni Destek Sistemi NebimExtra Kullanıma Hazırlanıyor.
 • Nebim Winner'ın TMS/TFRS Desteği
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3 Tanıtım Eğitimleri Ocak 2013
 • Nebim V3'ün 12.11.1026.0 Versiyonu Çıktı,
 • Firmanızı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) Hazırlayın,
 • Nebim Winner Tanıtım Eğitimi -Temmuz 2012
 • Nebim V3 ERP Tanıtım, Temel Kullanıcı Eğitimleri - Temmuz 2012
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Haziran 2012
 • Türkiye Muhasebe Standartları ve NEBİM
 • Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimleri - Mayıs 2012
 • Nebim "İstanbul 5.Moda Hazır Giyim Konferansı"na B2B Ana Sporu Olarak Katılıyor, 3-4 Mayıs 2012
 • Nebim, SQL Server 2012 Sanal Lansman'ında Nebim V3'ü Tanıtıyor
 • 5651 Korkulu Rüyanız Olmasın... İnternet Kullanımınızı Kontrol Altına Alın.
 • Nebim Winner, Ocak 2012 Versiyonu ile Gelişmeye Devam Ediyor,
 • Nebim V3'ün 11.9.1028.0 Versiyonu Çıktı,
 • MAYATEK BİLİŞİM "Microsoft İş Ortağı"